JUST LOVE ALWAYS

LÉČÍME SAKRÁLNÍM ABSOLUTNĚ DUÁLNÍM SMÁTĚNÍM a SPÁŘENÍM. Největším štěstím ženské lidské bytosti je vědomé setkání se a ukotvení se s jejím ABSOLUTNÍM DUÁLNÍM PARTNEREM, který určuje četnost styku a jeho momentální kvalitu s ostatními duálními partnery ženy, kterých je v průběhu všech životů v těle lidském 25 u každé feminy kromě MAHAMMAYI SHAKTI, která jich má více. Tento evoluční vývoj  je daný hierarchicky věkově a zásluhami o nirvánu, máme k němu pouze dospět. Poté je všechno správně.

VADNÁ SEXUALITA PŘIROZENĚ NIČÍ INTELIGENCI, INTUICI I SAKRÁLNÍ INSTINKTY A VEDE DO SMRTI. 

VYBÍJÍTE SE PŘI NÍ.

©

Přejte si správně poznat svého 

ABSOLUTNÍHO DUÁLNÍHO PARTNERA.

MODLETE SE ZA JEHO PŘÍCHOD DO VAŠÍ PŘÍTOMNOSTI.

MODLETE SE ZA TO, ABY U VÁS CHTĚL NAVŽDY VĚČNĚ ZŮSTAT A PEČOVAT O VÁS. 

ABYSTE TOHO BYLI HODNI.

Jinak vás opustí a přijde znovu, až toho budete hodni, což může být i v jiné říši, takže bychom si s tímto tématem příliš nezahrávali hříšným způsobem.

Dodržujte pravidla, která vám postupně zjevíme na webech AUMJEHOVA o sexualitě.

www.nejsvatejsisexualita.cz

www.inkarnacnisexualita.cz

©

Od určitého momentu sakrality máte právo, aby vás již nikdy váš absolutní duální partner neopustil. Máte více absolutních duálních partnerů až do počtu 25. To je věčné privilegium každého, kdo s námi tvoří nirvánu. Nikdo není vyňat z jeho absolutního štěstí. 

Jsme věčný duch a měníme těla a reality, a tudíž můžeme mít více sakrálních absolutních partnerů, se kterými žijeme podle předpisu, který je stanoven v souladu s ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM.

©

Lidé nemocní psychicky potřebují nutně věřit na příchod ABSOLUTNÍHO DUÁLNÍHO PARTNERA do jejich života. Jinak se nemohou vyléčit.

Pokud někdo uchvacuje či uchvacoval roli ABSOLUTNÍHO DUÁLNÍHO PARTNERA, zabíral či zabírá mu místo a nemiloval nebo nemiluje, byl či je zločinec na lásce. 

©
Takový člověk nemá budoucnost v nirváně. 
Opusťte čestně všechny, které jste vědomě nelegálně zneužívali a znásiňovali na sensualitě i sexualitě kvůli svému prospěchu a dejte přednost LÁSCE OPRAVDU. 
Zaplaťte svým obětem pocitové reparace skrze zaslané finance na jejich účet. 
Pokud finance nemáte, přejte si pracovat, abyste je měli a mohli jste obětem svého zločinu na lásce zaplatit pocitové reparace. 

ZLOČIN NA LÁSCE SE V NAŠEM MATRIXU HODNOTÍ NEJPŘÍSNĚJI ZE VŠECH ZLOČINŮ. 

Falešné přísaze lásky se říká smilstvo nebo defreundance, pokud se nejedná o lásku sexuální.
Smilný vztah nebo vztah defreundantní je fradulentní = dopředu zrádný

Takový se hodnotí jako úkladně zločinný a jako tělesně šokující a citově šokově traumatizující zrada na nejvyšší možné intimitě.

Pokud v něm dojde k fyzickému poranění oběti nenávratně bez frekvenčního hojení a dorůstání, nemáte nárok na nirvánu v tomto těle, dokud jí plně pocitově pozitivně naplněná se závdavkem nedosáhne vaše oběť. Závdavkem je období, kdy jste oběť zneužíval a ztratila tím čas se sakrálně rozvíjet směrem do nirvány. Pokud jste jako zločinec v závdavkovém období, žijete pocitovou neutralitu.

©

Osoba fradulentní po odhalení v PANACEJSKÉM TRIBULÁTU ztrácí občanství a je vzata do doživotní detence v NOVÉ ÚTOČIŠTNÉ ZEMI.

©
Vzhledem k tomu, že na správné sexuální aktivitě závisí nabíjení se životními jednotkami o volné energei etheru směrem do plného zdraví a dlouhověkosti, smilný vztah se soudem hodnotí jako úkladně plánovaná vražda.
NEMÁTE NÁROK SAMI NA LÁSKU OSTATNÍCH, DOKUD NEZAPLATÍTE DOSTATEK POCITOVÝCH REPARACÍ SVÉ OBĚTI.
JAKMILE JE VAŠE  OBĚŤ ZACHRÁNĚNÁ V NÁRUČI JEJÍCH SAKRÁNÍCH DUÁLNÍCH PARTNERŮ, MÁTE NÁROK NA LÁSKU, JINAK NE. 
PŘEJTE SVÉ OBĚTI LÁSKU A BUDE VÁM PŘÁNA.
JINAK NE.
UVĚDOMTE SI, ŽE NA LÁSKU SE ČEKÁ. 
JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ UVĚDOMĚNÍ O TOM CO JE SPRÁVNĚ A ČÍM VĚTŠÍ HŘÍCHY MÁTE, TÍM POZDĚJI SI VÁS LÁSKA NAJDE. 

PODLE PRODLEVY V LÁSCE SMĚREM K VÁM POZNÁTE ZÁVAŽNOST SVÝCH PŘEDCHOZÍCH ČINŮ.

Jakákoli falešná láska je zneužitím důvěry a hodnotí se jako SMILSTVO. 

Smilstvo JE VRAŽEDNÉ pro oběť nejprve, ale následně i PRO ZLOČINCE. DVAKRÁT TOLIK.

ZLOČINEC PLATÍ TŘIKRÁT TOLIK NEGATIVNÍCH EMOCÍ JAKO JEHO OBĚŤ, PROTOŽE TRPÍ NEJPRVE OPRÁVNĚNĚ BUMERNAG LAW A POTÉ POKÁNÍ A JEŠTĚ NÁPRAVU.

Dokud zločinec svůj nesakrální čin nepřemnění uvědoměním oběti o svém smilstvu, trpí. Oběť totiž trpí tím, že se jí zločinec neomluvi, ačkoli o jeho činu může klidně i vědět, čeká na jeho pokání. Čím déle čeká, tím hůře pro zločince. Pro oběť již ne. Oběť se léčí uvědoměním o tom, co se stalo a co bylo správěn a co ne.

Zločinec tak může trpět věčně, dokud se nepřizná oběti ke všem svým zločinům.

Zločinec s nesmí soustředit na svoji bolest, ale nejprve na bolest svých obětí, a potom dostane nápravu bolestí vlastních.

Oprávněný požadavek lze vznést k BOHU ABSOLUTNÍMU pouze, pokud se zločinec očistí sakrálně od svých vlastních hříchů na svých obětech.  Sakrální očista děje se pouze finanční kompenzací a předtím absolutním pokáním zločince. MUSÍ V SRDCI CÍTIT VINU.

Nikdo nikdy neměl STIGMA stát se zločincem. Měl se modlit o záchranu a být ochoten i zemřít pro pravdu a lásku. Tím si mohl získat i přes napadání zločinem, který jej ke zločinnost sváděl nebo nutil, na vysoké postavení v MATRIXU vedle BOŽÍHO TRŮNU. Všichni kteří podlehli a stali se zločinci, musí trpět trest odnětím matrixových privilegií. Nejsou schopni zastávat vysokých matrixových postavení, musí se s tím smířit, být pokorní a přijmout nezaslouženou BOŽÍ LASKAVOST a dosáhnout plného pokání ze svých hříchů a plného očištění.

Nikdo v matrixu nedosahuje privilegií neočištěný. 

BOŽÍ OČIŠTĚNÍ VEDE DO ABSOLUTNÍ INTELIGENCE, ABSOLUTNÍCH TALENTŮ A DO HADÍ SÍLY DRAKA.

ZLOČINNÝMI ČINY PROTI OSTATNÍM SE ZLOČINCI NA OSTATNÍCH SAMI DEGRADOVALI.

TO SI MUSÍ POKORNĚ PŘIZNAT A POTOM BÝT VYLÉČENI NA DUŠI A ZAŘAZENI ZPĚT DO SPOLEČNOSTI, KTERÁ JE SAKRÁLNĚ PŘIJME MEZI SEBE V LÁSCE BOŽÍ.

ŽÁDNÝ BÝVALÝ ZRAZENÝ ČI MUČENÝ ZLOČINEC NIKDY NEMŮŽE BÝT VE VLÁDĚ LIDSTVA, ANIŽ BY SAKRÁLNĚ OČISTIL SVOJE JMÉNO UTRPENÍM PRO NIRVÁNU.

VE VLÁDĚ LIDSTVA MŮŽE BÝT, POKUD BYL KE ZLOČINŮM SVEDEN LŽÍ A PODVODEM, KTERÉ NEBYL SCHOPEN PROHLÉDNOUT, NEBO BYL BRUTÁLNĚ MUČEN V DĚTSTVÍ NEBO V DOSPĚLOSTI A UTRPĚL TÍM VADY LIDSKÉHO INSTINKTU, NIKOLI TÍM, ŽE SE ROZHODL OD URČITÉHO OKAMŽIKU VĚDOMĚ ZLOČIN PÁCHAT VE SVŮJ VLASTNÍ PROSPĚCH BEZ OHLEDU NA POCITY OBĚTI A BOŽÍ SPRAVEDLNOST.